Regulamin - Łaźnia Moszczenica

Regulamin

Załącznik do uchwały Nr VII.94.2021
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica, jest samorządową instytucją kultury prowadzoną przez miasto Jastrzębie-Zdrój, działającą na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zwanej dalej ,,ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”,
2) niniejszego statutu.
§ 2. 1. Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.
2. Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica może posługiwać się skróconą nazwą: „Łaźnia Moszczenica”.
3. Terenem działania Instytutu Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
4. Siedzibą Instytutu Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica jest miasto Jastrzębie-Zdrój.

Rozdział 2.
Zakres działania
§ 3. 1. Celem działania Instytutu Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica jest wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój poprzez tworzenie i upowszechnianie kultury i sztuki, turystyki, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej społeczeństwa, stwarzanie możliwości kontaktu z wartościami kultury polskiej i światowej, rozpowszechnianie kultury muzycznej, teatralnej i turystyki.
2. Do zadań Instytutu Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica należy:
1) tworzenie, gromadzenie, upowszechnianie i ochrona dóbr kultury,
2) organizacja, wspieranie, współdziałanie i koordynacja wydarzeń kulturalnych,
3) inicjowanie i prowadzenie badań dotyczących historii kulturowej i turystyki kulturowej,
4) ochrona i popularyzacja dziedzictwa postindustrialnego,
5) kultywowanie tradycji i zwyczajów,
6) rozwój i promocja turystyki kulturowej,
7) prezentacja koncertów, spektakli oraz organizowanie wystaw, ekspozycji kulturalnych,
8) realizacja autorskich projektów artystycznych, historycznych, edukacyjnych i kulturotwórczych,
9) prezentacja i popularyzacja współczesnego dorobku artystycznego, historycznego ze szczególnym uwzględnieniem środowisk twórczych miasta Jastrzębie-Zdrój,
10) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie i udostępnianie dorobku kulturalnego Instytutu Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica,
11) dokonywanie nagrań fonograficznych i innych w celu popularyzacji i upowszechniania muzyki,
12) współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym, organizacjami pozarządowymi w organizowaniu indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w kulturze,
13) tworzenie warunków sprzyjających twórczości i rozwojowi talentów artystycznych młodych twórców i wykonawców,
14) edukacja kulturalna mająca na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców kultury,
15) organizowanie teoretycznych i praktycznych zajęć w ramach projektów artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
16) budowanie i promocja marki miasta Jastrzębie-Zdrój w obszarze historii uzdrowiskowej oraz czasów współczesnych, a zwłaszcza – powstanie Miasta, rozwój przemysłu wydobywczego, strajki w kopalniach i podpisanie porozumienia jastrzębskiego.
3. Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica realizuje zadania, o których mowa w ust. 2, poprzez:
1) prowadzenie Centrum Porozumienia Jastrzębskiego,
2) prowadzenie Izb Pamięci znanych jastrzębian ważnych dla społeczności,
3) prowadzenie działalności wystawienniczej, wydawniczej, instruktażowo-metodycznej oraz promocyjnej,
4) prowadzenie szkoleń, wykładów, konferencji, sympozjów, kongresów,
5) prowadzenie badań historycznych,
6) prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej,
7) organizacja wymiany kulturalnej w kraju i za granicą,
8) wynajem, dzierżawa, udostępnianie pomieszczeń Łaźni Moszczenica na działalność statutową,
9) zapisy i darowizny od osób fizycznych i prawnych,
10) współpraca krajowa i międzynarodowa w ramach kultywowania dziedzictwa postindustrialnego,
11) promocja historii Miasta i działań podejmowanych przez Miasto i Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica.
4. Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami o podobnej działalności oraz innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną.

Rozdział 3.
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania
§ 4. 1. Instytutem Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora powołuje Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój na 7 lat w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
3. W Instytucie Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica Dyrektor powołuje swojego zastępcę w liczbie 1, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.
§ 5. 1. Przy Instytucie Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica działa Rada Programowa, zwana dalej „Radą”, jako organ doradczy Dyrektora. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, na zasadach określonych w ust. 2.
2. Rada składa się z 7 członków, w tym 5 osób wskazanych przez Dyrektora Łaźni Moszczenica i 2 wyznaczonych przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.
3. Kadencja członków Rady Programowej trwa przez okres, na który został powołany Dyrektor.
4. Pracą Rady kieruje jej Przewodniczący wyłoniony w drodze głosowania na pierwszym posiedzeniu Rady, zwołanym przez Dyrektora.
5. Do zadań Rady należy:
1) opiniowanie planu działania i innych zamierzeń programowych,
2) wyrażanie opinii i składanie wniosków do Dyrektora we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działań Instytutu Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica,
3) konsultowanie decyzji i rekomendowanie działań Dyrektora.
6. Za wykonane czynności członkowie Rady nie otrzymują wynagrodzenia.
7. Posiedzenie Rady zwołuje jej Przewodniczący lub Dyrektor Instytutu Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica w zależności od potrzeb. Każdy z członków Rady informowany jest o terminie spotkania telefonicznie lub pocztą elektroniczną, co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem spotkania.
8. Z przebiegu prac Rady sporządza się protokół.
9. Obsługę kancelaryjno-organizacyjną posiedzeń Rady zapewnia Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju.

Rozdział 4.
Źródła finansowania
§ 6. 1. Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności.
2. Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica będzie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1) sprzedaży składników mienia ruchomego,
2) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku, obsługi turystów,
3) świadczeń z usług promocyjnych i reklamowych,
4) prowadzenia sprzedaży, w tym internetowej,
5) prowadzenia działalności gastronomicznej,
6) prowadzenia działalności usługowej, wydawniczej i wystawienniczej.
3. Dochód z działalności gospodarczej przekazywany jest na realizację zadań statutowych.
4. Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 7. 1. Statut Instytutu Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica nadaje Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój.
2. Zmian statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania