Deklaracja dostępności - Łaźnia Moszczenica

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności cyfrowej

Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: https://lazniamoszczenica.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2023-09-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-01.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2023-09-01.
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: wcag-audyt.pl.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy zgłosić to do Rafała Jabłońskiego, pod adres email: rjablonski@laznia.jastrzebie.pl, lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 539 225 235.

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, email),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać tą samą drogą – kontaktując się na wskazany powyżej adres e-mail lub numer telefonu.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę.

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Oświadczenie w sprawie dostępności architektonicznej

Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica mieści się w budynku przy ulicy Towarowej 7 w Jastrzębiu-Zdroju.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

  1. a) W budynku znajdują się dwa wejścia, w tym jedno główne oraz cztery wyjścia (w tym dwa ewakuacyjne). Wejście główne posiada swobodny dostęp dla osób niepełnosprawnych i umożliwia dostęp do budynku osobom o ograniczonej niepełnosprawności.
  2. b) Drzwi otwierane ręcznie, wszystkie umożliwiają bezkolizyjne wyjście z budynku.
  3. c) Informacja główna znajduje się na parterze budynku (kasy, punkt obsługi klientów) – na prawo od wejścia głównego. Na parterze znajduje się bramka kontroli biletów z wejściem pozwalającym na przejście osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

W budynku znajduje się winda z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, obsługująca parter i piętra od 1 do 5. Przyciski dyspozycji z oznaczeniem numerycznym posiadają informacje w języku Braille’a. Winda odtwarza komunikaty głosowe.

Schody w budynku nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Na parterze, pierwszym i trzecim piętrze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze oraz przestrzenie wystawiennicze.

Kierunek zwiedzania oraz droga ewakuacyjna wytyczone są w postaci dotykowej ścieżki, której struktura wyczuwalna jest pod stopami oraz za pomocą białej laski.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

a) W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń. Na parterze oraz piętrach I-IV znajdują się tablice z łatwo wyczuwalnymi elementami wypukłymi oraz czytelnym, kontrastowym układem graficznym uzupełnionym pinami brajlowskimi. Brak informacji głosowej. Informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku udzielają pracownicy obsługi klientów.

b) W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób niesłyszących, słabowidzących oraz niewidomych.

c) Zwiedzanie ekspozycji Carbonarium jest możliwe z audioprzewodnikiem wyposażonym w pętlę indukcyjną dla osób korzystających z aparatów słuchowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem znajdują się 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Prezentacje video posiadające dźwięk są wyświetlane z udziałem lektora języka migowego (poza strefą wirtualnej rzeczywistości).