Regulamin zwiedzania - Łaźnia Moszczenica

Regulamin zwiedzania

REGULAMIN ZWIEDZANIA CARBONARIUM

§ 1
Carbonarium w Instytucie Dziedzictwa i Dialogu- Łaźnia Moszczenica
w Jastrzębiu-Zdroju

Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju jest miejską instytucją kultury prowadzoną przez Miasto Jastrzębie-Zdrój. Do celów statutowych należą m.in. popularyzacja osiągnięć nauki, techniki i kultury, dorobku naukowego, technicznego i kulturowego, promowanie metod i narzędzi edukacji pozaformalnej oraz kształcenia przez całe życie. Odbywa się to poprzez realizację i wspieranie różnego rodzaju przedsięwzięć, takich jak wystawy, warsztaty, pokazy i fabularyzowane widowiska naukowe.

§2
Udostępnianie ekspozycji Carbonarium

1. Carbonarium w Instytucie Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica ma swoją siedzibę przy ul. Towarowej 7 w Jastrzębiu-Zdroju. Oferta edukacyjna i kulturalna jest realizowana w budynku Instytutu Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica (zwanym dalej „Łaźnia Moszczenica”) zlokalizowanym przy ul. Towarowej 7.
2. Carbonarium jest otwarte dla zwiedzających: od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00, w sobotę oraz w niedzielę w godzinach od 11.00 do 19.00. Ostatnie wejście na wystawę odbywa się na godzinę przed zamknięciem.
3. W poniedziałki Carbonarium i „Łaźnia Moszczenica” są zamknięte dla zwiedzających. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia obiektu dla zwiedzających także w inne dni.
4. Szczegółowe informacje dotyczące dni i godzin otwarcia podawane są do wiadomości na stronie internetowej www.lazniamoszczenica.pl.oraz w informacji Carbonarium.

§3
Wizyta w Carbonarium

1. Wejście na teren ekspozycji Carbonarium jest odpłatne. Cennik biletów dostępny jest w kasach Carbonarium oraz na stronie internetowej: www.lazniamoszczenica.pl. Liczba osób, które mogą jednocześnie przebywać w budynku Carbonarium i „Łaźni Moszczenica” jest limitowana.
2. Przewidywany czas zwiedzania wynosi około 60 minut. Wejście każdej z grup zwiedzających następuje w odstępie czasowym tj. co 20 minut.

§4
Zasady przebywania zwiedzających na terenie Carbonarium i „Łaźni Moszczenica”

W trosce o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Carbonarium i „Łaźni Moszczenica”, a także w celu zachowania porządku na terenie Instytutu Dziedzictwa i Dialogu-Łaźnia Moszczenica obowiązują następujących zasad:
1. Dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą przebywać na terenie ekspozycji Carbonarium i „Łaźnia Moszczenica” bez opieki osoby pełnoletniej, która bierze za nie pełną odpowiedzialność, w tym również odpowiedzialność za uszkodzenia ekspozycji powstałe w następstwie działań dziecka.
2. Plecaki, duże torby oraz okrycia wierzchnie należy zostawić w szatni.
3. Szatnia jest otwierana na pół godziny przed godziną pierwszego wejścia do Carbonarium i czynna do momentu wyjścia ostatniego zwiedzającego.
4. Korzystanie z szatni jest bezpłatne.
5. Za rzeczy pozostawione w szatni Carbonarium i „Łaźnia Moszczenica” nie ponosi odpowiedzialności.
6. Do wejścia na wystawy Carbonarium i „Łaźni Moszczenica” upoważnia bilet wstępu.
7. Zwiedzający musi posiadać bilet wstępu przez czas zwiedzania wystaw Carbonarium i „Łaźni Moszczenica”.
8. Bilet wstępu na wystawy Carbonarium lub „Łaźni Moszczenica” ma prawo zweryfikować ochrona lub pracownik obiektu.
9. Wejście na wystawy jest jednorazowe. Po przekroczeniu bramek wyjścia nie ma możliwości wejścia w przestrzeń wystawienniczą Carbonarium lub „Łaźni Moszczenica” ponownie w ramach tego samego biletu za wyjątkiem ewakuacji spowodowanej siłą wyższą lub okolicznościami leżącymi po stronie Carbonarium lub „Łaźni Moszczenica” .
10. Carbonarium i „Łaźnia Moszczenica” zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów potwierdzających przyznawanie zniżki na zakup biletów wstępu, przed wejściem na teren ekspozycji. W przypadku stwierdzenia braku uprawnień do otrzymania jakiejkolwiek zniżki, pracownicy Carbonarium i „Łaźni Moszczenica” mają prawo do niewpuszczenia Zwiedzającego na teren ekspozycji. W przypadku biletów rodzinnych nie ma możliwości wejścia na teren ekspozycji więcej niż dwie osoby dorosłe.
11. Osoby wchodzące na teren ekspozycji Carbonarium lub „Łaźni Moszczenica” przyjmują do wiadomości, że wstęp jest jednoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu ich wizerunku oraz osób znajdujących się pod ich opieką w związku z wizytą w Carbonarium lub „Łaźni Moszczenica” oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i głosu w związku z promocją Carbonarium i „Łaźni Moszczenica”.
12. Carbonarium i „Łaźnia Moszczenica” zastrzega sobie prawo wyłączenia dostępu zwiedzających do dowolnej części budynku Carbonarium lub „Łaźni Moszczenica”. Informacja o ograniczeniu dostępu w miarę możliwości, zostanie podana do wiadomości zwiedzających w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przed zakupem biletu do Carbonarium lub „Łaźni Moszczenica”. W przypadku wyłączenia dostępu zwiedzających do dowolnej części terenu Carbonarium lub „Łaźni Moszczenica” , ceny biletów nie ulegają zmianie.
13. Zwiedzanie ekspozycji Carbonarium ma charakter indywidualny, nie ma możliwości zarezerwowania osoby oprowadzającej po Carbonarium za wyjątkiem sesji i programów organizowanych przez Carbonarium i „Łaźnię Moszczenica”.
14. Treści użyte na wystawie służą jedynie popularyzacji historii, nauki i kultury.
15. Carbonarium i „Łaźnia Moszczenica” zastrzega sobie prawo do wyłączenia z eksploatacji eksponatów, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zniszczeniu.
16. Wyłączenie części eksponatów nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet.
17. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Carbonarium i „Łaźni Moszczenica”, pracowników ochrony lub innych osób wyznaczonych przez „Łaźnię Moszczenica”.
18. Ze stanowisk należy korzystać zgodnie z instrukcjami obsługi znajdującymi się przy poszczególnych stanowiskach, eksponatach oraz zwracać uwagę na ostrzeżenia i komunikaty zamieszczone na wystawie.
19. Carbonarium i „Łaźnia Moszczenica” nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z niestosowania się do zaleceń lub niewłaściwego korzystania z eksponatów.
20. Zabrania się korzystania z eksponatów oraz pozostałych urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku uszkodzenia eksponatu lub pozostałych urządzeń które znajdują się w obiekcie Carbonarium i „Łaźni Moszczenica”, „Łaźnia Moszczenica” przedstawi kosztorys, wyceniony przez rzeczoznawcę powołanego przez Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica i kosztami naprawy będzie obciążona osoba, która spowoduje szkodę .
21. Carbonarium i „Łaźnia Moszczenica” zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń w przypadku zniszczenia eksponatu lub innego elementu wystaw przez Zwiedzającego.

§5
Ustalenia dotyczące grup zorganizowanych

1. Każda grupa zorganizowana osób nieletnich przebywa na terenie ekspozycji Carbonarium lub „Łaźni Moszczenica” z opiekunem (co najmniej jeden opiekun na 15 osób nieletnich).
2. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zachowanie podopiecznych oraz za szkody wyrządzone poprzez uszkodzenia bądź zniszczenia eksponatów lub innych elementów znajdujących się na terenie Carbonarium lub „Łaźni Moszczenica”.
3. Zorganizowane grupy powinny przybyć do Carbonarium i zgłosić się do kasy 15 minut przed zarezerwowaną godziną wstępu.
4. Osoba odbierająca bilety zobowiązana jest do podania numeru rezerwacji i okazania potwierdzenia jej opłacenia.
5. Wejście do Carbonarium lub „Łaźni Moszczenica” następuje o godzinie określonej w dokonanej rezerwacji.

§6
Zakazy

1 Zwiedzającym, przebywającym na terenie Carbonarium lub „Łaźni Moszczenica” zakazuje się wszelkich zachowań niebezpiecznych dla innych Zwiedzających i wyposażenia ekspozycji oraz zachowań nieobyczajnych.
2. Zabrania się :
• wynoszenia elementów wyposażenia poza teren ekspozycji;
• niszczenia eksponatów i stanowisk interaktywnych;
• zaśmiecania terenu ekspozycji;
• wnoszenia na teren ekspozycji przedmiotów niebezpiecznych;
• wprowadzania zwierząt;
• wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia papierosów, w tym e-papierosów,
• wnoszenia i korzystania ze środków odurzających;
• spożywania posiłków i napojów w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
• prowadzenia działalności handlowej.

3. Zakaz wstępu na ekspozycje mają osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
4. W przypadku zachowań wymienionych w pkt od 1 do 3, obsługa lub pracownicy Carbonarium i „Łaźnia Moszczenica” są uprawnieni do wyproszenia takich osób z Carbonarium lub „Łaźni Moszczenica”, bez prawa do zwrotu należności za bilety.

§7
Bezpieczeństwo

1. Obiekty Carbonarium i „Łaźni Moszczenica” objęte są systemem monitoringu wizyjnego dla bezpieczeństwa Zwiedzających.
2. W przypadku ewakuacji Zwiedzający muszą opuścić obiekt. Ewakuacja nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet.

§8
Informacje o ochronie danych osobowych

1. Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europy I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informuje się, że:
a) administratorem danych osobowych jest Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju, mający swoją siedzibę w Jastrzębiu-Zdroju (44-338) przy ul. Towarowej 7, NIP 6332245278, Regon: 520605172,
b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych może nastąpić drogą elektroniczną pod adresem iod@laznia.jastrzebie.pl lub drogą tradycyjną pod adresem pocztowym z dopiskiem „inspektor ochrony danych”,
c) dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
– w celu wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO,
– w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, min. w zakresie wynikającym z przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji księgowej oraz innych przepisów prawa,
– w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO, w przypadku kontaktu z administratorem poprzez e-mail lub formularz kontaktowy, telefon, podane informacje (adres e-mail, nazwisko, imię i numer telefonu) będą przechowywane w celu utrzymania kontaktu oraz celach marketingowych, również dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
– odbiorcami danych mogą być operatorzy płatności, podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa do nadzoru lub kontroli lub przekazywane na podstawie przepisów dotyczących działalności podmiotów publicznych w szczególności Urząd Miasta Jastrzębie – Zdrój,
– są usuwane dane, dla których ustał cel przetwarzania lub jest ograniczane ich przetwarzanie, jeśli istnieją inne ustawowe wymagania dotyczące przechowywania danych. Na podstawie przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji do celów rozliczeń podatkowych dane będą przechowywane przez okres co najmniej 5 lat obrachunkowych,
d) nie są przekazywane dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz nie są profilowane danych osobowych,
e) WYKONAWCA ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych,
f) WYKONAWCA ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§9
Postanowienia ogólne

1. Regulamin jest dostępny w kasach oraz na stronie internetowej Instytutu Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju.
2. Zakup biletu wstępu na przestrzeń ekspozycyjną Carbonarium i „Łaźni Moszczenica” jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.
3. Nieprzestrzeganie przez Zwiedzających zapisów niniejszego regulaminu stanowi podstawę do wyproszenia z terenu ekspozycji i budynku, Carbonarium lub „Łaźni Moszczenica”. W wyżej wymienionym wypadku nie przysługuje prawo zwrotu biletu wstępu.
4. „Łaźnia Moszczenica” zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. W takim przypadku zmieniony regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej Instytutu Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju.